Velfærdspolitik

Et selvstændigt og værdigt liv

Psykiatri

Psykiatrien skal opprioriteres.

Psykisk sygdom og rehabilitering er i dag et område under Beskæftigelse og Sundhed og Ældre og Handicap. For at styrke området bør det være et selvstændigt område med en egen politisk handleplan. Det midlertidige psykiatriudvalg bør i 2018 afløses af et permanent Psykiatriråd i lighed med Handicaprådet og Seniorrådet.

Enhedslisten vil arbejde for, at Skanderborg Kommunes indsats i socialpsykiatrien forebygger indlæggelser og fremmer den enkeltes livskvalitet. Det betyder, at aktivitetstilbud skal tilrettes den enkeltes behov og give mulighed for udfoldelse og afklaring af den enkeltes ressourcer. Enhedslisten vil prioritere psykisk sundhed meget højt og vil arbejde for, at alle unge, der har brug for det, bliver tilbudt gratis psykologhjælp.

Ældre

”Det nære sundhedsvæsen”, hvor man stræber efter at behandle borgerne i deres eget hjem efter ambulant behandling eller få dages indlæggelse på sygehus, kan være en fordel for yngre med styr på netværk og kommunikation. Ældre har ofte ikke de kompetencer og har brug for udbygning af akutpladser på kommunens institutioner og udgående akutteams. Det bør løbende monitoreres, hvad der udgør det gode forløb, og hvad det reelle behov for støtte er.

Der bør ansættes flere faguddannede personer i ældreplejen. Kvalitetsstandarderne for pleje og praktisk hjælp er minimumsstandarder. Der bør være plads til, at der ydes hjælp udover standarderne for bedre og hurtigere at løse problemer, der ellers kan vokse sig store og dyre at løse. Der skal også være plads til nærvær og den pædagogiske indsats med at hjælpe mennesker med at få det hverdagsliv, de ønsker.
Kvalitetsstandarder for aflastning og afløsning skal modsvare det reelle behov. For eksempel har pårørende til mennesker med demens behov for mere end to timers afløsning i hjemmet for at kunne gå på arbejde eller pleje interesser og omgangskreds. Skanderborg kommune har sat fokus på demensområdet, det støtter Enhedslisten.

Handicappede

Mennesker med handicap skal have lige muligheder for deltagelse i samfundet.
Enhedslisten vil fastholde et højt niveau på personlige hjælperordninger, ligesom kvaliteten af visiteringen til hjælpemidler og hjælp i eget hjem skal være helt i top. Ledsageordninger og transportmuligheder skal støtte et selvstændigt liv på egne præmisser. Danmark skal fortsat være et foregangsland på handicapområdet, og Skanderborg skal være med helt fremme.

Sundhed og forebyggelse

Skanderborg kommune gør meget for at fremme sundhed og forebygge sygdom for borgere i alle livsfaser. Besparelser her vil føre til nedsat livskvalitet og stigende sundhedsudgifter på længere sigt. Sunde, økologiske fødevarer i alle institutioner, mulighed for motion både på institutioner og i byplanlægning med f.eks. cykelstier og motionsstier, hjælp til at komme ud af misbrug, sundt arbejdsmiljø og udbygning af genoptræning og fysioterapi er vigtige indsatsområder for Enhedslisten i Skanderborg.

Foto: iStock