Vedtægter

Vedtægter for Foreningen: Enhedslisten de Rød/Grønne i Skanderborg

Gældende 16. Februar 2016

§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Enhedslisten de Rød/Grønne i Skanderborg og den er en lokalafdeling af landsforeningen Enhedslisten – de Rød/Grønne. Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 2. Formål:
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål. Desuden arbejder Enhedslisten i Skanderborg for en socialistisk repræsentation, der søger miljømæssigt bæredygtige løsninger i Skanderborg Kommune og Region Midt.

§ 3. Medlemskab:
Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål, og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten. Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Skanderborg Kommune er automatisk medlem i Enhedslisten de Rød/Grønne i Skanderborg.
Kontingent fastsættes af landsorganisationen på Enhedslistens årsmøde.
Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 4. Generalforsamlingen:
Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 4 – 8 gange om året. Medlemsmøde indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmøde træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
Intet medlem kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.
Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i perioden februar – april indkaldes med mail eller brev til medlemmerne med mindst 5 ugers varsel med følgende minimumsdagsorden:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning, herunder evt. beretning fra arbejdet i Byråd og Region.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Budget for næste år.
 • Indkomne forslag herunder forslag til ændringer af vedtægter.
 • Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
 • Valg af afdelingsbestyrelse.
 • Evt. valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde.
 • Evt. valg af repræsentanter EL’s årsmøde og Region Midtjyllands repræsentantskabsmøde.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Forslag til behandling på Generalforsamlingen (vedtægter, indkomne forslag m.fl.) skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen , med henblik på udsendelse til medlemmerne inden Generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamlingen med 10 dages varsel.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen:
Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger. Afdelingsbestyrelsen består af mindst 5 medlemmer.
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde med en kontaktperson, en kasserer og en protokolfører.
Afdelingsbestyrelsen afholder møde efter behov. Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen udarbejder en flexibel mødeplan for afholdelsen af bestyrelsens egne møde og afdelingens medlemsmøder.
Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for afholdelsen af 4-8 medlemsmøder årligt. Medlemsmøderne skal indkaldes i god tid og med angivelsen af program og indhold.
Afdelingsbestyrelsen er, via kontaktpersonen, ansvarlig for afviklingen af diverse urafstemninger og tilmeldinger i rette tid og at koordinerer disse med medlemsmøderne.

Dagsordensprocedure:
Protokolfører sender 14 dage før møde anmodning om dagsordenspunkter til bestyrelsen.
7 dage før møde udsender protokolfører dagsorden, som skal være åben for tilføjelser.
Mødereferat udsendes dagen efter mødet til bestyrelsen. Referatet er godkendt efter 7 dage, hvorefter det indlægges i protokollen.
Bestyrelsen kan om ønsket få udskrevet kopi af protokolmappe på USB-stik.
Alle meddelelser, mødeindkaldelser m.v. sker via mail. Medlemmer uden mailadresse tilsendes i brev.
Mødekalender, relevante oplysninger og link ses på foreningens hjemmeside: www.skanderborg.enhedslisten.dk .

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelse.
Kandidater for Enhedslisten Skanderborg skal være medlem af Enhedslisten. Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af kommunalbestyrelse ved udmeldelse af Enhedslisten.
Personer, der er opstillede af Enhedslisten Skanderborg, er ansvarlige overfor Enhedslisten Skanderborg for at følge Enhedslistens politiske grundlag. Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Skanderborg og sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet. Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges medlemsmødet i Enhedslisten Skanderborg.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er valgt af Enhedslisten Skanderborg, udtræder af Kommunalbestyrelsen, hvis man udmelder sig af partiet.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del.
Den lokale organisation kan godkende reduktion i partiskatten svarende til dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste som følge af midlertidig eller permanent nedsat arbejdstid.
Der betales ligeledes 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnet, råd og nævn), efter samme principper, hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter.

§ 7. Tegningsregler:
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.
Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved optagelse af lån tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse.
Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue:
For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.
Afdelingen får sine midler fra:
– medlemskontingent
– partiskat fra medlemmer af afdelingen der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen.
– indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 9. Regnskab:
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en intern revisor på første ordinære eller ekstraordinær generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

§ 10. Vedtægtsændringer:
Ændringer i nærværende vedtægt kræver tilslutning af mindst halvdelen af de fremmødte. Vedtægtsændringerne træder i kraft med øjeblikke virkning.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling. Skanderborg, den 16. Februar 2016.

Peter Kjær
Dirigent

Erling Mortensen
Referant

Download: 16 02 16 Gældende Vedtægter.PDF