Vedtægter

VEDTÆGTER
Vedtægter for Foreningen: Enhedslisten de Rød/Grønne i Skanderborg
Gældende fra 20. juni 2021

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Enhedslisten de Rød/Grønne i Skanderborg og den er en lokalafdeling af
landsforeningen Enhedslisten – de Rød/Grønne. Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 2. Formål:

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål. Desuden arbejder Enhedslisten i
Skanderborg for en socialistisk repræsentation, der søger miljømæssigt bæredygtige løsninger i
Skanderborg Kommune og Region Midt.

§ 3. Medlemskab:

Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens
formål, og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til
afdelingsbestyrelsen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en
anden afdeling af Enhedslisten. Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Skanderborg
Kommune er automatisk medlem i Enhedslisten de Rød/Grønne i Skanderborg.

Kontingent fastsættes af landsorganisationen på Enhedslistens årsmøde.

Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.

§ 4. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på
generalforsamlingen. Hvem der har stemmeret følger de landsdækkende vedtægter.

Intet medlem kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle
beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter –
ved simpelt flertal.

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i perioden februar – april indkaldes med mail eller
brev til medlemmerne med mindst 5 ugers varsel med følgende minimumsdagsorden:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning, herunder evt. beretning fra arbejdet i Byråd og Region.
 • Indkomne forslag herunder forslag til ændringer af vedtægter.
 • Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
 • Evt. valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde. Kan udsættes til medlemsmøde der
  omhandler årsmødet.
 • Valg af delegerede til repræsentantskabet for Enhedslisten Region Midtjylland. Valget er
  gældende frem til næste generalforsamling.
 • Godkendelse af årsregnskabet
 • Budget for indeværende år
 • Valg af afdelingsbestyrelse.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes af
generalforsamlingen og underskrives af dirigenten og samtlige nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Forslag til behandling på Generalforsamlingen (vedtægter, indkomne forslag m.fl.) skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen, med henblik på udsendelse til
medlemmerne inden Generalforsamlingen.

Den siddende bestyrelse kan beslutte at udskyde generalforsamlingen, hvis Enhedslistens årsmøde
udskydes eller ved force majeure.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller
mindst 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af
dagsorden ønsker det. Afdelingsbestyrelsen indkalder medlemmerne med 10 dages varsel, på
samme måde som ordinær generalforsamling og med den angivne dagsorden.

Der kan på en extraordinær generalforsamling kun behandles den udsendte dagsorden.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger. Afdelingsbestyrelsen
består af mindst 7 medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første
afdelingsbestyrelsesmøde med en kontaktperson, en kasserer og en referent

Afdelingsbestyrelsen afholder møde efter behov. Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle
medlemmer af afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen udarbejder en fleksibel mødeplan for afholdelsen af bestyrelsens egne møde
og afdelingens medlemsmøder.

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for afholdelsen af 4-8 medlemsmøder årligt. Medlemsmøderne
skal indkaldes i god tid og med angivelsen af program og indhold.

Afdelingsbestyrelsen er, via kontaktpersonen, ansvarlig for afviklingen af diverse urafstemninger og
tilmeldinger i rette tid og at koordinerer disse med medlemsmøderne.

Dagsordensprocedure:

Kontaktpersonen sender 14 dage før møde anmodning til bestyrelsens medlemmer om
dagsordenspunkter.

5 dage før møde udsender Kontaktpersonen en dagsorden, som skal være åben for tilføjelser.
Mødereferat udsendes dagen efter mødet til bestyrelsens medlemmer som herefter har 7 dage til at
komme med indsigelse. Disse afklares hvorefter referatet lægges i protokollen.

Bestyrelsen kan drøfte emner uden for referat.

Referatet er tilgængeligt for alle medlemmer ligesom det lægges på hjemmesiden

Alle meddelelser, mødeindkaldelser m.v. sker via mail. Medlemmer uden mailadresse tilsendes i
brev.

Mødekalender, relevante oplysninger og link ses på foreningens hjemmeside:
www.skanderborg.enhedslisten.dk .

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelse.

Kandidater for Enhedslisten Skanderborg skal være medlem af Enhedslisten. Kandidater skal inden
den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af kommunalbestyrelse ved
udmeldelse af Enhedslisten.

Personer, der er opstillede af Enhedslisten Skanderborg, er ansvarlige overfor Enhedslisten
Skanderborg for at følge Enhedslistens politiske grundlag. Medlemmer der bliver valgt, skal holde
tæt kontakt med Enhedslisten Skanderborg og sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver
drøftet. Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges
medlemsmødet i Enhedslisten Skanderborg.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er valgt af Enhedslisten Skanderborg betaler partiskat efter
landsorganisationens vedtægter. Ligeledes med medlemmer som har andre kommunale hverv
gennem partiet.

§ 7. Tegningsregler og økonomi

Afdelingen tegnes udadtil af kontaktpersonen og kassereren.

Afdelingen bruger ikke kontanter eller kreditkort/dankort. Alle udlæg godtgøres ved bankoverførsler.

Afdelingen kan ikke optage lån.

Ophører afdelingen tilfalder en evt. formue landsorganisationen.

Alle medlemmer kan få transport godtgørelse til medlemsmøder og generalforsamling efter
landsorganisationens regler.

Afdelingen yder også i visse tilfælde transportgodtgørelse til et regionalt eller landsdækkende
arrangement, hvis dette på forhånd er godkendt af bestyrelsen og de betingelser bestyrelsen
opstiller er overholdt og medlemmer ikke kan få udgiften dækker fra anden side.

§ 8. Regnskab:

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres inden generalforsamling af den interne revisor.

§9. Vedtægtsændringer:

Ændringer i nærværende vedtægt kræver tilslutning af mindst halvdelen af de fremmødte.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med øjeblikke virkning.

– – – –
Således vedtaget på ordinær generalforsamling. Skanderborg den 20/6 2021.

 

Download vedtægter

Gældende vedtægter

Download vedtægter 2021 (pdf)
Download vedtægter 2021 (docx)

Tidligere vedtægter

Download vedtægter 2016 (pdf)