En dag på landet – Landdistriktskonference

Enhedslisten i Region Midtjylland arrangerede den 16/11/19 Landdistriktskonference i Herning. Det blev en dag, hvor vi kom omkring det meste, hvordan det er at bo på landet i 2019, og hvordan Enhedslistens politik kan gøre det bedre.

Henning Hyllested, medlem af Folketinget, opridsede de borgerlige partiers strukturforandringer, centraliseringer og udflytninger, der har ført til afvandring fra landdistrikterne. Enhedslistens politik for at modvirke afvandring skal som udgangspunkt gøre det attraktivt og tilgængeligt at bo på landet. Faciliteter som skoler, uddannelsesteder og kommunal service skal udbygges. Butiksdøden skal modvirkes af brugerejede- eller drevne butikker. Kommunal service skal udbygges med landsbypedeller, der kan være seniorjobbere. Transport skal have udgangspunkt i den kollektive trafik, men som ”andet end en stor bus, der kører halvtom det meste af dagen”.

Hyllested fremhævede Nordjylland, der er kommet langt med omlægningen. Her overtog man DSB’s trafik med stigende passagertal til følge. Man indrettede den kollektive trafik med hovednet, hvorunder anden trafik indrettes, og trafikknudepunkter med mulighed for viderebefording, for eksempel med flextrafik, samkørsel og elcykler (det er også tankerne i en ny mobilitetsplan for Region Midtjylland).

Andre af Enhedslistens forslag er ”landevejsprincip” for trafik til øer, der skal ingen ekstra betaling være for at komme til og fra øer. Der skal udbygges bredbånd i alle egne af landet. Finansiering til boliger skal lettes, banker og kreditinstitutioner kører for stramt, eventuel skal der oprettes statslige banker og kreditinstitutioner, og udligning mellem kommuner skal være mere retfærdig.

Dagens anden foredragsholder var Henrik Toft Jensen, lektor fra RUC, der fortalte om forskningsresultater i et nyligt udgivet studie om ”Det geografisk skæve Danmark – befolknings- og erhvervsudvikling i center og periferi”. En måske overraskende konklusion var, at Danmark er relative afbalanceret, og at rigtig udkant ikke eksisterer. Men læs selv på https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/65616427/Udkantsdanmark.pdf

Formiddag og eftermiddag var der to studiekredse, vi delte os, så Ole var med til studiekredsene om landbrug og uddannelse, Inger til demokratiudvikling i lokalsamfundet og trafik og mobilitet.

Søren Egge Rasmussen, MF, gennemgik en lang række af lovende initiativer med henblik på at skabe alternativer til det herskende uvæsen i landbruget, bl.a. bo- og produktionsfællesskaber som Hertha ved Herskind, Permatopia ved Karise og mange andre, samt flere fonde med det formål at finansiere sådanne og lignende projekter. Søren fremstillede desuden vores politik, som sigtede imod 100 pct. økologi, nedbringelse af antallet af produktionsdyr og udtagelse af først og fremmest lavbundjorde med henblik på ophør af pløjning, etablering af natur samt afgræsning. Aktuelt fremsætter EL snart forslag om forbud imod import af soya, der er produceret på arealer, som er ryddet for skov.

Christian Bundgaard og undertegnede var noget mindre optimistiske med hensyn til udsigterne til radikale forbedringer og talte for nødvendigheden af at tvinge industrilandbruget til at begrænse sine aktiviteter/ødelæggelser og at fremme et anderledes og bedre landbrug, hvor økologi er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig målsætning.

Jesper Yde Knudsen, byrådsmedlem i Rønde, talte dels om folkeskoler, dels om ungdomsuddannelser.

Med hensyn til grundskolen var hovedtemaet skolelukninger og etablering af friskoler. Desværre har de kommunale administratorer inden for de senere år fået nogle midler i hænde, som gør det vanskeligere for forældrekredse at overtage lukkede kommunale skoler, fordi ansøgninger herom nu kan forhales, således at skolerne må lukke et år, før de kan komme i gang – og så er miljøet allerede ødelagt og chancen for videreførelse derfor forpasset. En anden metode består i først at sammenlægge skoler, hvorefter de nu ikke længere selvstændige enheder uden politiske problemer blot kan lukkes administrativt (!) Der var nogenlunde enighed om at betragte mindre friskoler som overvejende et gode, som vi vil støtte, mens privatskoler uden sociale forpligtelser ikke bør nyde fremme fra EL.

Jesper fremhævede i øvrigt etableringen af landsbyklynger som en form for initiativ, der også har vist sig at have positive effekter for skolerne.

Med hensyn til ungdomsuddannelserne er billedet det, at der fra centralt politisk hold tilskyndes til skolefusioner, hvormed der dannes større skoler – i mange tilfælde konglomerater af forskellige skoleformer – med strategiske ledelser uden direkte kontakt med lærerkollegierne eller eleverne. Vi var enige om at arbejde for mere støtte til de mindre skoler i tyndt befolkede områder.  Og så er vores ønsker, at det statslige selveje skal afskaffes, og at der skal være mere demokrati på skolerne.

Lisbeth Torfing, byrådsmedlem i Horsens, fortalte om landsbyråd i Horsens kommunes mindre bysamfund. Der er valg en gang årligt, og to repræsentanter fra landsbyråd og to repræsentanter fra ”mellembyer” sidder i et § 17 udvalg i byrådet. Der kan lånes op til 100.000 kr af kommunen til projekter efter en lokal, demokratisk proces til for eksempel et forsamlingshus eller drift af det. Processen var vigtig, den førte ofte til simple, måske gratis løsninger på andre problemer. Frederik Madsen fra Regionsbestyrelsen fortalte om Vesterhavsklyngen, et samarbejde mellem fem kommuner med en valgt bestyrelse.

I diskussionen blev det fremført, at det ikke er uproblematisk at arbejde med landsbyråd- og klynger. Der kan være problematiske, politiske løsninger, ikke alle i de små samfund bakker op om. Flere fremhævede ”Sønderborgmodellen” og andre den gamle opfordring til at stille op til bestyrelser i vandværker, varmeværker, børneinstitutioner, skoler, grundejerforeninger osv.
Peder Meyhof, tidligere regionsrådsmedlem, og Else Kayser, nuværende regionsrådsmedlem, fortalte om mobilitetsplaner i Favrskov Kommune og i Region Midtjylland.

Else fremhævede den nyligt vedtagne mobilitetsplan med hovednet og trafikknudepunkter, som også Henning Hyllested fremhævede. Visioner for den kollektive trafik er tilgængelig og tilstrækkelig transport, der er billig eller gratis, miljø- og klimatilpassede løsninger, som eldrevne tog, busser og biler. Det skal kobles sammen med flextrafik, samkørsel, mindre busser lokalt og elcykler stillet til rådighed.

Peder fortalte om fremtiden for kollektiv trafik i Favrskov kommune. Man er nået langt, men der skal være flere elbusser, flextrafik skal være billigere og skal være indeholdt i rejsekortbetalinger, der skal være landsbybusser og rettigheder for landsbyen med buskørsel mindst en gang i timen, genåbning af alle stationer og en længdebanenærbane fra Randers til Kolding.

Ikke mindst var der underholdning af Det røde kor fra Aarhus med både mobiliserende og tænksomme sange i et ikke så ofte hørt repertoire og en god frokost!

Ole Davidsen og Inger Moos